TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGELİ EMLAK İŞLETMELERİNİN TAŞINMAZ TİCARETİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER.

    Taşınmaz  ticareti hakkındaki yönetmelik,05 Haziran 2018 yılında T.C .Ticaret Bakanlığı Bakanlığı tarafından hazırlanıp resmi gazete yayınlanıp yürürlüğe girmiştir.

   Yürürlükteki yönetmeliğin amacı   Mevcut taşınmaz ticaretine ilişkin usul ve esaslar düzenlemektir .Dayanak olarak,14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ,6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrası ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 446 ncı maddesini esas almaktadır.

   Yürürlükteki yönetmelik kapsam olarak , gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların taşınmaz ticareti faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları, taşınmaz ticaretine ilişkin ilke, kural ve yükümlülükleri, Bakanlık, yetkili idare ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların taşımaz ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsamaktadır.

     Yönetmelik ile Taşınmaz ticareti ile ilgili ,Kişi Kuruluş ,sistemler,gerekli yeterlilik gibi ,işleyiş içerisinde yer alan kavramların ayrıca tanımları yapılmıştır.

Yönetmelik ile ortaya çıkan en önemli unsur ve kavram ise ''Taşınmaz ticaretinin yetki belgeli emlak işletmeleri'' tarafından yapılabilecek olmasıdır.Söz konusu yönetmeliğin ikinci bölümünde ''yetki belgesi'' ne haiz olabilmek için gereken şartlar sıralanmış ve  ''Taşınmaz ticareti, yetki belgesine sahip işletme ve sözleşmeli işletmeler tarafından yapılır.''denilmektedir.

Yine taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmelik ile YETKİ BELGELİ EMLAK İŞLETMELERİNİN yapabileceği faaliyetler ile iş ve işlemlerine konu hizmetler, yönetmelik hükümlerinde  sıralanmıştır.Yetki belgesine sahip emlak işletmeleri ve bunların sözleşmeli işletmeleri;

  • Taşınmaz alım satımı ve kiralanmasına aracılık hizmetleri,
  • Yetkilendirme sözleşmesine konu taşınmazla ilgili ,*Mülkiyeti devir borcu doğuran işlemler ile ayni veya şahsi hak tesis eden işlemlere aracılık etmek ,
  • Yetkilendirme sözleşmesine konu taşınmazla ilgili, İnceleme, araştırma ve raporlama yapmak.
  • Yetkilendirme sözleşmesine konu taşınmazla ilgili,Rayiç satış veya kira bedeli ile vergi değeri araştırması yapmak ve raporlamak
  • Yetkilendirme sözleşmesine konu taşınmazla ilgili,Yetkilendirme sözleşmesinde açıkça belirtilmesi koşuluyla; tapu ve kadastro müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, yetkili idareler ve diğer kurumlardaki işlemlere aracılık etmek ve bu kurumlardan bilgi ve belge temin etmek,
  • Kira bedeli ödemeleri ile abonelik işlemlerini takip etmek, tamir, bakım ve onarım gibi hizmetlerin verilmesini sağlamak ve bu hususlarla ilgili süreçler hakkında iş sahibini bilgilendirmek,
  • Taşınmazlarla ilgili, Danışmanlık ve yönetim hizmeti vermek.
  • Devre mülk ve devre tatil satış ve pazarlamasına aracılık etmek.
  • Taşınmaz ticaretine ilişkin diğer hizmetleri yürütmek.

 loRk belirtilmiştir.Yukarıda yazan alanlarda faaliyette bulunabilirler.

*mülkiyet devir borcu doğuran işlemler satış sözleşmesi, mal değişim sözleşmesi (trampa) ve bağışlama,ayni ve şahsi hak tesis eden işlemler ise intifa, sükna, geçit, kaynak ve üst hakkı şahsi haklar ise   arazinin çıplak (kuru) mülkiyet hakkı ile yararlanma (intifa) hakkıdır.

 

Paylaş